VISJON – «SAMMEN ER VI STERKERE»

Dal IL forholder seg til regler og retningslinjer utarbeidet av Norges Idrettsforbund og særforbund underlagt NIF.

Ved å forholde seg til felles målsetting for aktivitetene i klubben der alle jobber etter de samme prinsippene klarer vi som klubb å utvikle glade og harmoniske unger som trives med lek og fysisk utfoldelse. Barn og ungdom som utvikler selvtillit og kreativitet, og som opptrer som positive elementer i det sosiale miljøet.

For oss i Dal IL skal det aldri være tvil om at de sosiale sidene ved idretten er de viktigste, vi skal derfor aldri sette noen utøvere eller lag i den situasjon at det kan stilles spørsmål om verdigheten og moralen er ivaretatt. Vi ser ingen konflikt mellom sportslige mål og sosiale mål, det stilles bare større krav til leder/foreldre og deres kunnskapsnivå. Barneidretten skal drives på barnas premisser.

Målsettingen vår er å stimulere den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen positivt. Videre må vi sørge for at bevegelsestrangen og behovet for fri utfoldelse tilfredsstilles gjennom allsidige utfordringer. Leken skal dominere til langt oppover i årsklassene, ja selv på ungdomsnivå bør leken ha en bredere plass enn hva tilfellet er i mange miljøer i dag. Moro og latter skaper trivsel, som igjen skaper framgang. Alvoret kommer raskt nok, f.eks når barna begynner på ulike Idrettsgymnas eller satser på en karriere innen idrett. Selv på dette nivå er lek og humor veldig viktig. Konkurranseelementet er for mange barn en viktig motivasjonsfaktor, og det er viktig å stimulere dette uten at dette går over i diskvalifisering av andre i klubben og laget.

Hvilke mål har vi for vårt arbeid i Dal IL. Vi som driver som frivillige i idrettslaget kan ha ulike mål for det vi driver med, men et felles utgangspunkt må være å gi et tilbud til barn og unge som bidrar til en god oppvekst.

Et av hovedelementene må være å skape et sosialt rammeverk i vårt nærområde for både store og små, vi ønsker å være inkluderende – ikke ekskluderende, uten at det betyr at det er fritt fram for alle til å gjøre som de selv vil.

Vi ønsker å gi et tilbud i nærmiljøet, samtidig som det må stilles krav til alle som deltar i idrettslaget. For oss som er ledere, trenere og lagledere må det stilles krav til at vi er bevisste på det vi driver med – og at vi kan sette oss felles mål å arbeide mot.

For våre barn betyr det at vi som voksne stiller krav som gjør det mulig for den enkelte å utvikle seg avhengig av hvor man står, derfor stiller vi som krav til oss selv som medlemmer og ledere i klubbene og gruppene, at vi ikke kan forvente noe mer av barna enn oss selv.

Trenerne og foreldrene er forbildene til barna, dvs at på treninger og i konkurranse er det særdeles viktig at vi trenere og foreldre motiverer og oppfordrer til en positiv atmosfære. Selv om andre utøvere, foreldre, lag og dommere kan vise ikke-verdig oppførsel, kan vi ved å vise stor takhøyde og tilgivelse i slike situasjoner se at våre utøvere løfter seg både sportslig og mentalt.

Når det gjelder vårt forhold og samarbeid med andre klubber ser vi på dette som positivt. Da vi ofte mister spillere når de kommer til en viss alder vil et nært og godt samarbeid med en annen klubb bidra til at vi beholder utøverne i nærområdet og kan dermed jobbe på tvers for å fremme klubbens interesser på en best mulig måte. På denne måten kan både det sosiale og idrettslige nivå utvikles videre, noe som igjen er med på å skape konkurranse og motivasjon i en større sammenheng og fokuset blir mer positivt.

Forholdet til andre idretter er viktig for barn helt opp til 15 års alderen, og det å ha en fleksibel og utfordrende trening er meget forebyggende for bl.a å unngå skader.

Utøvere i Dal IL skal aksepteres for at de driver med andre idretter, og vi skal motivere barna til å kombinere ulike former for idrett.

Dal IL skal være en klubb som alle er stolte av, en klubb som preges av raushet, trivsel, glede og fellesskap.

Vi skal være en ledende klubb innen «Fair Play»